Privacy Statement

Privacy Statement Dierenziekenhuis Oldenzaal

Dierenziekenhuis Oldenzaal, gevestigd aan de Graveneslaan 1 te Oldenzaal is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Dierenziekenhuis Oldenzaal / AniCura is onderdeel van Mars Incorporated. Onderstaande links leiden naar de beleidspagina's van Mars; deze zijn leidend.

Privacy

Legal

Cookies

Affiliate of Mars, Inc.

 

Privacy Statement van Dierenziekenhuis Oldenzaal.

Contactgegevens:   Graveneslaan 1, 7576 BE in Oldenzaal

                                    0541-533220

                                    info@dierenziekenhuisoldenzaal.nl

 

Dierenziekenhuis Oldenzaal verwerkt persoonsgegevens omdat u gebruikt maakt van onze diensten en het noodzakelijk is om onze diensten op de volgens ons juiste wijze uit te voeren. We geven hier een overzicht van de gegevens die wij verwerken:

 • Voorletters en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer (s)
 • E-mailadres
 • Geboortedatum indien u niet direct bij ons afrekent

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • We willen u kunnen bereiken als u uw huisdier bij ons achterlaat omdat we zo onze dienstverlening op de juiste manier kunnen uitvoeren.
 • We willen u kunnen bellen of mailen indien dit verder nodig is om onze diensten uit te voeren (denk aan het doorgeven van een uitslag)
 • Om de betaling op een correcte manier te kunnen afhandelen
 • Om u te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om eventueel u een nieuwsbrief/herinnering te doen toekomen

 

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Minimaal 7 jaren omdat dit verplicht is voor de belastingdienst.

Dierenziekenhuis Oldenzaal is in het kader van wet- en regelgeving verplicht om een volledig dossier beschikbaar te hebben o.a. voor het Veterinair Tuchtcollege, de Stralingsbeschermingswet (onderdeel van de Kernenergiewet die gaat over het gebruik van röntgenapparatuur), alsmede voor de belastingdienst.

Voor het Veterinair Tuchtcollege is er (2018) geen maximumtermijn in de Wet Dieren vastgelegd, hetgeen betekend dat wij uw dossier 'voor altijd' moeten bewaren. Ook al is uw dier inmiddels overleden.

Daarnaast kunnen uw diergegevens gebruikt worden voor data analyse, zoals bijvoorbeeld het monitoren van complicaties, eindresultaten van behandelingen. Dit analyseren van data zal altijd geanonimiseerd gebeuren, waarbij de gegevens noch naar u, noch naar uw dier te herleiden zullen zijn. Het gaat dan ook uitdrukkelijk om wetenschappelijke (niet- commerciële) doeleinden.

 

Delen wij uw persoonsgegevens met derden?

Dierenziekenhuis Oldenzaal verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Te denken valt aan de radioloog die onze CT beelden beoordeelt of de Raad van Beheer, Laboratoria voor bloedonderzoeken, informeren van de verwijzende dierenarts ( uw eigen dierenarts) etc.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een vewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

Hoe kunt u uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dierenziekenhuis Oldenzaal en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dierenziekenhuisoldenzaal.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Dierenziekenhuis Oldenzaal wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Sociale Media

Onze organisatie gaat graag, via het web en (eigen) social media kanalen, in dialoog met klanten, geïnteresseerden en bezoekers van de website over onze organisatie, diensten en activiteiten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen, die via social media kenbaar worden gemaakt, te beantwoorden. Wij volgen hiervoor het internet en social media kanalen, zoals Facebook, Instagram en blogs. Hierbij spannen wij ons in om feeds op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of proactief op in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren, kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan feeds en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, wij (persoons-) gegevens vast zullen leggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met dit privacy statement worden verwerkt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan social media kanalen of de content op zijn social media kanalen. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres van de kliniek.

 

Worden uw persoonsgegevens goed beveiligd?

Dierenziekenhuis Oldenzaal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De toegang tot uw gegevens is zodanig ingericht dat uitsluitend geautoriseerde medewerkers van Dierenziekenhuis Oldenzaal toegang hebben tot uw gegevens voor zover zij dit nodig hebben voor de uitoefening van uw functie.

De website van Dierenziekenhuis Oldenzaal maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Dierenziekenhuis Oldenzaal verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met

Dierenziekenhuis Oldenzaal, 0541-533220 of info@dierenziekenhuisoldenzaal.nl

De verwerkingsverantwoordelijke bij Dierenziekenhuis Oldenzaal is (2018): Drs. B.S.E. Voshaar, dierenarts & clinical director.

Indien u na het lezen van ons privacy beleid vragen en/of opmerkingen heeft, dan kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres of telefoonnummer van het dierenziekenhuis.